نتوانم شدن چو این دونان 

 

دزد و قالتاق و پست و بی وجدان 

 

نتوانم به بد بگویم خوب 

 

یا به ناخواهِ خاطرم، مطلوب 

 

نتوانم به ظلم گویم داد 

 

به پِهِن گویم ای گلاب نژاد 

 

دانم این دوره هست در این کار 

 

فایدت ها و خاصیت، بسیار 

 

لیک من مدح، ننگ می دانم 

 

هر که گوید، جفنگ می دانم 

منبع : ششم و متوسطه اول |نتوانم به « ظلم » گویم « داد » منبع : |نتوانم به « ظلم » گویم « داد » منبع : |نتوانم به « ظلم » گویم « داد » منبع : |نتوانم به « ظلم » گویم « داد » منبع : |نتوانم به « ظلم » گویم « داد » منبع : |نتوانم به « ظلم » گویم « داد » منبع : |نتوانم به « ظلم » گویم « داد » منبع : |نتوانم به « ظلم » گویم « داد » منبع : |نتوانم به « ظلم » گویم « داد » منبع : |نتوانم به « ظلم » گویم « داد » منبع : |نتوانم به « ظلم » گویم « داد » منبع : |نتوانم به « ظلم » گویم « داد » منبع : |نتوانم به « ظلم » گویم « داد » منبع : |نتوانم به « ظلم » گویم « داد » منبع : |نتوانم به « ظلم » گویم « داد » منبع : |نتوانم به « ظلم » گویم « داد » منبع : |نتوانم به « ظلم » گویم « داد » منبع : |نتوانم به « ظلم » گویم « داد »
برچسب ها : گویم